Leveringsvoorwaarden
Van Deynen smart solutions 

Definities

 1. Van Deynen smart solutions : Van Deynen smart solutions, gevestigd te Sint Nicolaasga onder KVK 01104934.
 2. Klant: diegene met wie Van Deynen smart solutions een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Van Deynen smart solutions en de klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Van Deynen smart solutions.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Monster en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Van Deynen smart solutions betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijnen heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Van Deynen smart solutions de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in gebreke hoeft te stellen.
 3. Van Deynen smart solutions behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Van Deynen smart solutions gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Van Deynen smart solutions.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Van Deynen smart solutions zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Van Deynen smart solutions op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn/haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Van Deynen smart solutions, dan is hij/zij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Van Deynen smart solutions te betalen.

Recht van reclame

 1. Op het moment dat de klant in verzuim is, is Van Deynen smart solutions gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde, aan de klant geleverde, producten.
 2. Van Deynen smart solutions roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekkingen op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Van Deynen smart solutions, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Van Deynen smart solutions kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Van Deynen smart solutions heeft voldaan. Tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Van Deynen smart solutions.
 3. Van Deynen smart solutions is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Van Deynen smart solutions te verrekenen met een vordering op Van Deynen smart solutions.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Van Deynen smart solutions blijft eigenaar van alle geleverde producten, totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn/haar betalingsverplichtingen ten aanzien van Van Deynen
  smart solutions, met inbegrip van vorderingen m.b.t. het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. Tot die tijd kan Van Deynen smart solutions zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 3. Indien Van Deynen smart solutions een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Van Deynen smart solutions het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Van Deynen smart solutions, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Leveringen van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien het overeengekomen bedrag niet – of niet op tijd – wordt voldaan, heeft Van Deynen smart solutions het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Van Deynen smart solutions kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Van Deynen smart solutions opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Van Deynen smart solutions schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Van Deynen smart solutions niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijke te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Levering zaken in opdracht

 1. De klant is verplicht de – in zijn/haar opdracht – door Van Deynen smart solutions geproduceerde zaken af te nemen.
 2. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de klant zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van Van Deynen smart solutions. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
  Van Deynen smart solutions mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Levering op afroep

Indien de klant met Van Deynen smart solutions levering op afroep is overeengekomen en de klant zonder daartoe gerechtigd te zijn de zaken niet binnen de overeengekomen termijn heeft afgenomen, of bij gebreke van een overeengekomen termijn niet binnen drie maanden na gereedmelding, mag Van Deynen smart solutions tot annulering of ontbinding van de met de klant gesloten overeenkomst overgaan, zonder dat Van Deynen smart solutions tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn of zal kunnen worden en onverminderd het recht van Van Deynen smart solutions om alle als gevolg daarvan geleden of te lijden schade op de klant te verhalen, die gehouden is deze schade aan Van Deynen smart solutions te vergoeden.

Levering en overgang van risico

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakkingen van een geleverd product geopend of beschadigd zijn, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken. Bij gebreke waarvan Van Deynen smart solutions niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Van Deynen smart solutions. Bij gebreke waarvan Van Deynen Smart solutions niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 • De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  – Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
  – Zaken van Van Deynen smart solutions die bij de klant aanwezig zijn.
  – Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 • De klant geeft op eerste verzoek Van Deynen smart solutions de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 • Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR (Construction All Risk)-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op de vergoeding van eventuele schade die anders door de verzekering zou worden gedekt.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdig dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage en installatie

Hoewel Van Deynen smart solutions zich inspant alle montage en/of installatie-werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Van Deynen smart solutions enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekkingen tot producten, is uitsluitend van toepassing op defecten veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Van Deynen smart solutions voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Van Deynen smart solutions heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Van Deynen smart solutions tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Van Deynen smart solutions tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor de rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar aan Van Deynen smart solutions.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Van Deynen smart solutions de betreffende bescheiden.
 4.  Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Van Deynen smart solutions redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst (bv. onderhoudscontracten/periodieke updates)

 1. De overeenkomst tussen Van Deynen smart solutions en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden, dan wel een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Van Deynen smart solutions schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Uitvoering van een dienst

 1. Van Deynen smart solutions zal de klant op de hoogte houden van de voortgang van de dienstverlenging en de klant direct in kennis stellen wanneer de dienstverlening
  of een kenmerkend onderdeel daarvan is voltooid. Op verzoek van de klant legt Van Deynen smart solutions verantwoording af over de wijze waarop hij de dienst (of een deel daarvan) heeft uitgevoerd.
 2. Indien Van Deynen smart solutions op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Van Deynen smart solutions de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Van Deynen smart solutions tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Van Deynen smart solutions geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Van Deynen smart solutions geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkommingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Van Deynen smart solutions daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Van Deynen smart solutions uiterlijk binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Van Deynen smart solutions in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Van Deynen smart solutions verantwoordelijk gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan welke zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Van Deynen smart solutions.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Van Deynen smart solutions ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Van Deynen smart solutions een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst met Van Deynen smart solutions zijn aangegaan.

Hoofdelijke aansprakelijkheid Van Deynen smart solutions

 1. Van Deynen smart solutions is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Van Deynen smart solutions aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Van Deynen smart solutions is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Van Deynen smart solutions aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en omschrijvingen, op de website, offerte of in een catalogus, zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant van Van Deynen smart solutions vervalt in elk geval twaalf maanden na gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten hetgeen bepaald in artikel 6:89 BW; “de schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar ter zake heeft geprotesteerd”.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Van Deynen smart solutions toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Van Deynen smart solutions niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Van Deynen smart solutions in verzuim is.
 3. Van Deynen smart solutions heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Van Deynen smart solutions kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn/haar verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Van Deynen smart solutions in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Van Deynen smart solutions kan worden toegerekend in een van de wil van Van Deynen smart solutions onafhankelijk situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Van Deynen smart solutions kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestanden (zoals oorlog, aanslagen, opstand, rellen, virussen, epidemieën, lockdowns, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Van Deynen smart solutions één of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Van Deynen smart solutions er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 60 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Van Deynen smart solutions is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging leveringsvoorwaarden

 1. Van Deynen smart solutions is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Van Deynen smart solutions zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Van Deynen smart solutions.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goedrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerde bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Van Deynen smart solutions bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

 1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Van Deynen smart solutions is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 24 mei 2022.